Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Powiatowa Rada Zatrudnienia

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Koninie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 roku w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224 poz. 2281).

W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w Koninie wchodzą osoby powołane przez Starostę Konińskiego spośród działających na terenie powiatu:

 • terenowych struktur każdej reprezentowanej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 • terenowych struktur każdej reprezentowanej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 • społeczno-zawodowych rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyka rynku pracy.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. (zg. z art. 23 ust. 8 z w-w. ustawy)

Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,

 

Powiatowa Rada Zatrudnienia opiniuje programy specjalne, w tym:

1.celowość ich realizacji w ramach posiadanych kwot środków FP ustalonych według algorytmu na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) liczbę objętych programem, kryteria doboru tych osób,

b)zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,

c)koszty realizacji programu specjalnego, specjalnego tym poszczególnych przedsięwzięć

2.proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych

Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.

Rada Zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady. Uchwały w sprawach opinii Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Zatrudnienia.

Redakcja strony: Powiatowa Rada ZatrudnieniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 786

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl